Promocija francuskog visokog obrazovanja širom sveta

Od 1998. godine, Francuska poseduje operativnu strukturu, agenciju EduFrance koja je kasnije preimenovana u CampusFrance i koja deluje u sve konkurentnijem međunarodnom kontekstu.

Posvećena međunarodnoj, univerzitetskoj i naucčnoj mobilnosti, agencija Campus France pod okriljem je Ministarstva spoljnih i evropskih poslova i Ministarstva visokog obrazovanja i istraživanja.

 

Uloge i zadaci

Pod okriljem ministarstava i u saradnji sa visokoškolskim ustanovama i njihovim udruženiima, Campus France promoviše francuske programe visokog obrazovanja u celom svetu nudeći stranim studentima put do uspeha kroz pristup visokom obrazovanju u Francuskoj. Njegova uloga proteže se od zemlje iz koje dolaze do zemlje domaćina, od pružanja prvih informacija studentima do pomoći kod planiranja njihovog boravka u Francuskoj i povratka u matičnu zemlju.

Nedavno je ta uloga dodatno proširena zakonom od 27. jula 2010. koji je Campus France-u dodelio status javne ustanove industrijskog ili komercijalnog karaktera (EPIC). U tom će okviru sadašnja agencija udružiti snage s agencijom EGIDE, vodećim koordinatorom međunarodne mobilnosti u Francuskoj te će preuzeti međunarodne aktivnosti CNOUS-a. Zadaci te nove organizacije su sledeći :

  • Valorizacija i promocija francuskog sistema visokog i strukovnog obrazovanja u inostranstvu, između ostalog i putem redovnog praćenja stranih državljana koji su svoje obrazovanje delimično ili u potpunosti završili po francuskom obrazovnom sistemu ili u francuskoj obrazovnoj mreži u inostrantsvu
  • Pomoć stranim studentima i istraživačima, posebno kod dobijanja vize i traženja smeštaja, u saradnji sa univerzitetima, školama i drugim visokoškolskim i istraživačkim ustanovama, kao i lokalnim samoupravama
  • Upravljanje stipendijama, stručnim staževima i drugim programima međunarodne mobilnosti studenata i istraživača
  • Promocija i razvoj visokog obrazovanja koje se sprovodi uz pomoć novih informacionih i komunikacionih tehnologija.

 

Usluge i sredstva

Campus France-ov bogat program događanja u inostranstvu (sajmovi, forumi, tematski susreti…) privlači godišnje u proseku 160.000 posetilaca.  Program se priprema unapred, u geografskom i strateškom smislu, u saradnji sa nadležnim ministarstvima, visokoškolskim ustanovama i njihovim udruženjima.

Uz velike međunarodne događaje (godišnja bilateralna razmena, međunarodne izložbe, značajne godišnjice i komemoracije) i događaje na kojima Campus France redovno učestvuje, prisutne su i nove forme promocije koje su se pokazale posebno uspešne: tematske misije, ciljni institucionalni susreti, posete predsednika stranih univerziteta itd.

 

Međunarodni programi

CampusFrance učestvuje i u velikim međunarodnim aktivnostima, u saradnji sa visokoškolskim ustanovama i velikim evropskim  agencijama s kojima bliže sarađuje. CampusFrance je aktivni učesnik i mnogobrojnih evropskih projekata kao što su promocija evropskog visokog obrazovanja, akademska mobilnost i univerzitetska saradnja.

U okviru programa Erasmus Mundus Action 3 koji finansira Evropska komisija, Campus France koordinira projektom PromoDoc čiji je cilj promocija doktorskih studija u industrijalizovanim zemljama izvanEvropske Unije. Agencija je na čelu međunarodnog konzorcija koji obuhvata DAAD (Nemačka), holandski Nuffic, British Council, European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (Eurodoc) iInstitute of International Education (Sjedinjene Američke Države).

Cilj PromoDoc-a je povećati atraktivnost doktorskih studija u Evropi, poboljšati informisanje o doktorskim programima i olakšati pristup doktorskim studijama studentima iz zemalja van Evropske Unije, posebno iz sledećih industrijalizovanih zemalja : Kanada, Koreja, Sjedinjene Američke Države, Hong Kong, Japan, Singapur i Tajvan. U okviru ovog projekta razviće se niz načina promocije, a u ciljnim zemljama sprovešće se akcije informisanja, privlačenja stranih studenata i promocije.

CampusFrance učestvuje takođe u drugim evropskim projektima koje finansira Evropska komisija: IMPI (Indicators for Mapping and Profiling Internationalisation), Eurodata II (Study on mobility developments in higher education)i EACOVIROE.

CampusFrance je dobio zadatak vođenja programa « Preduzetnici u Africi » čiji je cilj evaluacija projekata osnivanja preduzeća čiji su nosioci inžinjerske škole.

Nedavno je Campus France dobio ulogu posrednika u procesu osnivanja Mediteranske kancelarije zamlade (OMJ).

 

Više od 50 internet stranica namenjenih stranim studentima

Uz ovu internet stranicu koju upravo čitate, Campus France vam nudi još pedesetak lokalnih internet stranica kojima neposredno upravljaju njegove inostrane kancelarije - Espaces Campus France. Te stranice nude osnovne informacije studentima koje zanima studiranje u Francuskoj na jednom od 27 jezika koji se koriste u agenciji.

U tridesetak zemalja u kojima je na snazi « CEF procedura » Ministarstva spoljnih i evropskih poslova, studenti se služe lokalnim stranicama Campus France-a prilikom upisa i dobijanja studentske vize.